Етичен кодекс

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩНОСТНА ИНИЦИАТИВА
„МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА МАВРУДА“


ПРЕАМБЮЛ
Настоящият етичен кодекс е приет от Управителния съвет на БАВП и има за цел да установи общи, прозрачни и задължителни правила за провеждането на инициативата„Международен ден на мавруда“, наричана тук МДМ.

"Международен ден на мавруда" е определен като празник на българското вино и като такъв фокусът му е поставен върху местни сортове грозде. Вината, които доминират във всяко винено събитие по време на МДМ, трябва да са от сорта Мавруд или други местни / български сортове.

МДМ се провежда по идея и чрез организация създадена от БАВП. Всички права върху събитието принадлежат на БАВП.

Настоящият етичен кодекс има задължителен характер за всички участници в МДМ, партньори и външни сътрудници и/или подизпълнители на дейности по договори за възлагане между тях и БАВП.

Етичният кодекс представлява система от принципи и правила, които организаторите БАВП възприемат като задължителни и определящи облика на инициативата МДМ и посланието, което тя трябва да носи в професионалната общност на местно и международно ниво.


Раздел I. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ 
Чл.1. Етичният кодекс определя принципите и нормите на етичното поведение и професионална отговорност на всеки един от всеки участник в МДМ и на взаимоотношенията между участниците в условията на лоялна пазарна конкуренция, професионална добросъвестност и спазване на известните и приложими добри практики при провеждане на сходни събития. 

Чл.2. Всеки участник, сътрудник или партньор, при включване в инициативата МДМ, декларира, че приема кодекса и ще го спазва във всяка своя дейност, пряко или косвено свързана с МДМ.

Чл.3. Отношенията между участниците в МДМ, сътрудниците и партньорите се основават на принципа на честност, лоялност, взаимно доверие, толерантност и етичност.

Чл.4. Участниците в МДМ приемат моралното задължение под никаква форма да не използват участието си в МДМ за разработване и прилагане на индивидуална рекламна или маркетингова стратегия в противоречие с настоящия кодекс, в противоречие с общата визия и послания на МДМ или в нарушение на правилата за нелоялна конкуренция.

Чл.5. Участниците в МДМ трябва да отделят достатъчно време за планираните мероприятията и да осигуряват необходимата информация, изисквана от организаторите.

Чл.6. Членовете приемат моралното задължение да не предприемат публични действия, уронващи престижа на МДМ и организатора БАВП.

 

Раздел II. ЗАБРАНА ЗА НЕЛОЯЛНА КОНКУРЕНЦИЯ
Чл.7. Всички участници в МДМ са задължени стриктно да спазват Закона за защита на конкуренцията, като за извършените от тях нарушения, освен предвидените по закона санкции, ще носят отговорност и пред организаторите на МДМ.

Чл.8. По време на МДМ са недопустими действия или поведение, при осъществяване на стопанска дейност, които са в противоречие с добросъвестната търговска практика и недопустимо увреждат или могат да увредят интересите на конкурентите в отношенията помежду им или в отношенията им с клиентите.

Чл.9. По време на МДМ е недопустимо манипулативното и заблуждаващо предлагане на стоки и/или услуги, въвеждащи в заблуждение потребителите по отношение на качеството, количеството и произхода, с цел подбиване на цените, злепоставяне на конкурентните производители или установяване на монополно положение в производството, потреблението или търговията.

Чл.10. По време на МДМ ще се приема за неетична всяка реклама или друга публична изява, създаваща невярна или преувеличена представа за качеството, състава и произхода на предлаганите продукти.

Чл.11. Участниците в МДМ декларират че са запознати и спазват стриктно данъчните и митническите закони на Република България. Нарушаването на тези закони и разпоредби с цел лично облагодетелстване или получаване на конкурентни преимущества се смята за грубо нарушаване на настоящия кодекс.


Раздел III. ОТГОВОРНО ПОВЕДЕНИЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ  
Чл.12. Всеки от участниците в МДМ може да планира, предлага и провежда специални промоционални пакети и оферти, свързани с МДМ и съпътстващите го инициативи. Не се допуска промотиране и предлагане на безплатни мероприятия в разрез с концепцията на МДМ и несъгласувани с организаторите.  

Чл.13. Не се допуска предлагане на вина произведени от нерегистрирани винопроизводители и/или в нарушение на установените енологични практики. Тези вина са несъвместими с концепцията на МДМ и тяхната промоция и предлагане не може да бъде обвързана с инициативата.  

Чл.14. МДМ не може да се ползва като инструмент за изкуствено завишаване на цената на вината и на туристическите услуги. Подобно поведение ще се счита за нелоялна конкуренция и нарушение на настоящия кодекс.  

Чл.15. (1)Използването на логото на МДМ и позоваването на инициативата е позволено само при спазване на етичния кодекс.  
(2) БАВП може да упражнява контрол при представянето, популяризацията, визуализацията, включването на събития и локации, излъчването на послания, включването на партньори и подкрепата на външни каузи в рамките на МДМ.  

Чл.16. Посланието "Консумирай отговорно" и отличителен знак с 18+ или текст „Събитието не е подходящо за лица под 18 години“ задължително присъстват на всеки материал и при всеки анонс за събитие или проява, свързани с МДМ.

Раздел IV. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

Чл.17. (1) БАВП има право да предоставя при поискване от трети лица информация, свързана с характера на дейността на участниците в МДМ, след получаване на писмено съгласие от заинтересованата страна. Информацията трябва да се предоставя така, че да отразява обективната реалност и под никаква форма да не дава предимства на един участник пред друг.

(2)Информацията по ал.1 се събира и актуализира само въз основа на подадената от всеки участник писмена информация, като всеки участник носи отговорност за верността на данните.

(3)Некоректното представяне на информация или подаването на невярна и подвеждаща информация е в разрез с етичните норми и се счита за грубо нарушение.


Чл.18. Участниците в МДМ не са длъжни да предоставят информация, която е вътрешна и може да представлява търговска тайна за тях.


Раздел V. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.19. Този кодекс е приет от Управителния съвет на БАВП.

Чл.20. Всяко нарушаване на този Етичен кодекс от член на БАВП може да предизвика санкции, включително и отстраняване от участие в МДМ.

Чл.21. Настоящият етичният кодекс подлежи на промяна, развитие и усъвършенстване в съответствие с промяната в обстоятелствата, натрупания опит при провеждането на събитието и изискванията на участниците за подобряване на резултатите и въздействието от събитието.

Чл.22. Всички предложения за тълкуване и промени в този кодекс се извършват от Управителния съвет на БАВП.